HENRYK KARDYNAŁ GULBINOWICZ                                                                              Wrocław, dnia 19. 03. 2004 r.
Arcybiskup Metropolita Wrocławski                              

L. dz. 73/2003/2004


DEKRET EREKCYJNY

STOWARZYSZENIA KATOLIKÓW ŚWIECKICH „EUCHARYSTYCZNA STRAŻ HONOROWA”


przy kościele klasztornym
p.w. Św. Jerzego i Św. Wojciecha w KŁODZKU


Posoborowe dokumenty odnowy liturgicznej ustalające zasady praktycznego uporządkowania kultu należnego Przenajświętszej Eucharystii, przypominają nam między innymi, że: „chociaż ofiara eucharystyczna jest źródłem i szczytem całego życia chrześcijańskiego, należy usilnie rozwijać również poza Mszą świętą prywatne i publiczne nabożeństwa do Najświętszego Sakramentu według zasad ustalonych przez prawowitą władzę" (por. Św. Kongr. Obrzędów, Instr. Eucharisticum mysterium 58). Bowiem „pobożność skłaniająca wiernych do adoracji Najświętszej Eucharystii, pociąga ich do pełnego udziału w tajemnicy paschalnej i do wdzięczności w odpowiedzi na dar Chrystusa, który przez swoje człowieczeństwo nieustannie wlewa życie Boże w członki swojego Ciała. Przebywając przy Chrystusie Panu, cieszą się Jego głęboką i zażyłą przyjaźnią i otwierają przed Nim swe serca, przedstawiają Mu potrzeby własne oraz wszystkich sobie bliskich, i modlą się o pokój i zbawienie świata" (tamże 56).
Działając w tym duchu i wychodząc naprzeciw prośbie Przełożonej Klasztoru Mniszek Klarysek od Wieczystej Adoracji w Kłodzku, przedstawionej w piśmie z dnia 22 stycznia 2003 r., mocą kan. 312 § 3 Kodeksu Prawa Kanonicznego eryguję STOWARZYSZENIE KATOLIKÓW ŚWIECKICH  „EUCHARYSTYCZNA  STRAŻ HONOROWA” przy kościele klasztornym p. w. Św. Jerzego i Św. Wojciecha w KŁODZKU, jako Publiczne Stowarzyszenie Wiernych i zgodnie z kan. 314 K. P. K. zatwierdzam jego Statut. 
Dekret wchodzi w życie w IV Niedzielę Wielkiego Postu 2004 r.
Niech Pan Bóg błogosławi i podtrzymuje to Stowarzyszenie swoją nieskończoną miłością i łaską, aby było żywym znakiem komunii wiary, nadziei i miłości pośród rodzin naszej Archidiecezji.

 

STATUT  STOWARZYSZENIA KATOLIKÓW ŚWIECKICH

„EUCHARYSTYCZNA STRAŻ HONOROWA”


przy kościele klasztornym
p. w. Św. Jerzego i Św. Wojciecha w KŁODZKU

SIEDZIBA STOWARZYSZENIA I JEGO CELE STATUTOWE

§ l. Siedzibą Stowarzyszenia katolików świeckich „Eucharystyczna Straż Honorowa” jest kościół pod wezwaniem Św. Jerzego i Św. Wojciecha przy klasztorze Mniszek Klarysek od Wieczystej Adoracji w Kłodzku, przy ul. Łukasińskiego 34.

§ 2. Stowarzyszenie, w nawiązaniu do nauki Soboru Watykańskiego II, pragnie kształtować wśród swoich członków szczególny kult Przenajświętszej Eucharystii świadome, że jej „sprawowanie stanowi ośrodek całego życia chrześcijańskiego zarówno dla Kościoła powszechnego, jak i dla wspólnot miejscowych tego Kościoła, ponieważ inne sakramenty, tak jak wszystkie kościelne posługi i dzieła apostolstwa, wiążą się ze świętą Eucharystią i do niej zmierzają. W Najświętszej Eucharystii zawiera się bowiem całe duchowe dobro Kościoła, a mianowicie sam Chrystus, nasza Pascha i Chleb żywy, który przez swoje Ciało ożywione i ożywiające Duchem Świętym daje życie ludziom, zapraszając ich i doprowadzając w ten sposób do ofiarowania razem z Nim samych siebie, swojej pracy i wszystkich rzeczy stworzonych” (Sobór Watykański II, Dekret o posłudze i życiu kapłanów, 5).
Ponadto „sprawowanie Eucharystii w ofierze Mszy świętej jest prawdziwym źródłem i celem kultu oddawanego jej poza Mszą świętą” (Św. Kongr. Obrzędów, Instr. Eucharisticum mysterium, 3). Chrystus Pan, który „ofiaruje się we Mszy świętej wtedy, kiedy zaczyna być sakramentalnie obecny jako duchowy pokarm pod postaciami chleba i wina”, również „po złożeniu ofiary, gdy Eucharystię przechowuje się w kościołach lub kaplicach, jest rzeczywiście Emmanuelem, to jest „Bogiem z nami”. Jest bowiem dniem i nocą pośród nas, mieszka w nas pełen łaski i prawdy” (tamże).

§ 3. Stowarzyszenie zmierza szczególnie do tego, by jego członkowie:
a) szczególnym pietyzmem i religijną czcią otaczali Sakrament Eucharystii. „Zaiste, skoro tajemnica eucharystyczna została ustanowiona z miłości i uobecnia nam sakramentalnie Chrystusa, zasługuje zatem na nasze dziękczynienie i naszą cześć” (Jan Paweł II, List o tajemnicy i kulcie Eucharystii, 3);
b) poczuwali się do obowiązku wynagradzania Chrystusowi Eucharystycznemu zranionemu naszymi grzechami oraz dziękczynienia za dar wiecznego zbawienia. W adoracji eucharystycznej „zawiera się jakaś nasza „odpłata”, jakieś wynagrodzenie za Tę Miłość ukrzyżowaną na śmierć. Adoracja jest naszą „Eucharystią” czyli naszym dziękczynieniem i uwielbieniem za to, że Chrystus nas odkupił swoją śmiercią i przez swoje zmartwychwstanie dał nam uczestnictwo w życiu wiecznym” (tamże);
c) przepajali swoje osobiste życie wiary, jak również swoje życie apostolskie i wykonywanie pracy zawodowej miłością, którą człowiek odpłaca Bogu za Jego miłość i z Nim się łączy. „Jeżeli bowiem życie chrześcijańskie wyraża się w spełnianiu największego przykazania, czyli miłości Boga i bliźniego, to miłość ta znajduje swoje źródło właśnie w Sakramencie Eucharystii, który powszechnie bywa nazywany Sakramentem miłości. Eucharystia tę miłość oznacza, a więc przypomina, uobecnia i urzeczywistnia zarazem. Ilekroć w niej świadomie uczestniczymy, otwiera się w naszej duszy rzeczywisty wymiar tej niezgłębionej miłości, w którym zawiera się wszystko, co Bóg uczynił dla nas ludzi i co stale czyni wedle słów Chrystusowych: Ojciec mój działa aż do tej chwili i Ja działam (J 5,17). W parze zaś z tym niezgłębionym i nie zasłużonym darem, jakim jest ta miłość objawiona do końca w zbawczej ofierze Syna Bożego /.../, rodzi się również w nas samych żywa odpowiedź miłości. Nie tylko poznajemy miłość, ale sami zaczynamy miłować. Wkraczamy niejako na drogę miłości i na tej drodze czynimy postępy” (tamże, 5);
d) byli też zachęcani do większej i bardziej dynamicznej miłości bliźniego. „Prawdziwa cześć dla Eucharystii staje się szkolą czynnej miłości bliźniego. Wiemy, że taki jest prawdziwy pełny porządek miłości, którego nauczył nas Pan: Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami Moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali (J 13, 25). Eucharystia do tej miłości wychowuje w sposób najgłębszy, ukazuje bowiem, jaką wartość w oczach Bożych ma każdy człowiek, nasz brat i siostra, skoro każdemu w taki sam sposób Chrystus daje siebie samego pod postaciami chleba i wina. Jeżeli praktykujemy autentyczny kult eucharystyczny, w oczach naszych musi rosnąć godność każdego człowieka. A poczucie tej godności staje się najgłębszym motywem naszego odniesienia do bliźnich. Musimy /.../ stawać się szczególnie wrażliwi na każde ludzkie cierpienie i niedolę, na każdą niesprawiedliwość i krzywdę, szukając, w jaki sposób praktycznie jej zaradzić. Uczymy się z szacunkiem odkrywać prawdę o człowieku wewnętrznym, bo przecież właśnie wnętrze staje się sakramentalnym mieszkaniem Boga w Eucharystii” (tamże, 6).

§ 4. Stowarzyszenie zmierza do tego, by w każdej godzinie dnia grupa gorliwych chrześcijan uświadamiała sobie, i w modlitewnym skupieniu rozważała, nieskończoną miłość Boga ku sobie i ku bliźnim. „Na wszystkich (Jezus Chrystus) zesłał Ducha Świętego, który miał ich wewnętrznie pobudzić, by miłowali Boga z całego serca i aby siebie wzajemnie miłowali, jak Chrystus ich umiłował” (Sobór Watykański II, Lumen gentium, 40).

§ 5. Dla osiągnięcia tego celu stowarzyszeni obierają sobie jedną godzinę w ciągu dnia. Ci, którym pozwalają na to warunki, spędzają ją w świątyni Stowarzyszenia i u stóp uroczyście wystawionego Przenajświętszego Sakramentu trwają w duchu adoracji, dziękczynienia, przebłagania i prośby.
Inni, w wybranej przez siebie godzinie, pamiętają w sposób szczególny o Chrystusie obecnym w tabernakulum i ofiarują Mu zwykłe zajęcia tej godziny, nie czyniąc w nich żadnej przerwy. „W rozmaitych rodzajach życia /.../ jedną świętość uprawiają wszyscy, którymi kieruje Duch Boży i podążają za Chrystusem” (Sobór Watykański II, Lumen gentium, 41).
Członkowie Stowarzyszenia mogą również obrać sobie dodatkową godzinę adoracji w intencji konkretnej osoby, grupy rodzinnej lub społecznej, w duchu wynagrodzenia.

§ 6. Członkowie Stowarzyszenia kultywują w sobie miłość i cześć ku Przenajświętszej Eucharystii, która aktualizuje i uobecnia Ofiarę Chrystusa za ludzi i zarazem jest Sakramentem Jego stałej obecności. Owa miłość wyraża się codziennie w szczerym wyrzeczeniu się i bratniej ofiarności względem bliźnich.

§ 7. Doskonały wzór trwania przy Chrystusie Zbawicielu, żyjącym wśród ludzi daje Członkom Stowarzyszenia pierwsza bohaterska „Straż Honorowa” Maryi, Jana i Magdaleny, towarzyszyli oni Panu Jezusowi na Kalwarii i pierwsi oddali Mu, w Jego osamotnieniu podczas składania najwyższej Ofiary, hołd miłości i wynagrodzenia, które Stowarzyszenie zaleca swoim członkom.

§ 8. Gorąco zaleca się członkom Stowarzyszenia częste uczestniczenie we Mszy świętej i Komunię świętą, jak również w miarę możliwości codzienne nawiedzenia Najświętszego Sakramentu. 

§ 9. Głównym Świętem Stowarzyszenia „Eucharystyczna Straż Honorowa” jest liturgiczna uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej - Boże Ciało.
Święta drugorzędne są następujące:
św. Franciszka Salezego  24 stycznia,
św. Józefa                        19 marca,
św. Marii Magdaleny      22 lipca,
Matki Bożej Bolesnej      15 września,
św. Franciszka z Asyżu   04 października,
św. Jana Ewangelisty      27 grudnia


WŁADZE STOWARZYSZENIA
§ 10. Władze Stowarzyszenia stanowią:
1. Ksiądz Dyrektor,
2. Zarząd,
3. Walne Zebranie.
§ 11. Ksiądz Dyrektor, każdorazowy Kapelan Mniszek Klarysek od Wieczystej Adoracji w Kłodzku, mianowany przez biskupa diecezjalnego, stoi na czele Stowarzyszenia i reprezentuje na zewnątrz.

§ 12. Zarząd Stowarzyszenia składa się z Przewodniczącego, Sekretarza i ich zastępców oraz dwóch innych członków. Zarząd jest wybierany przez Walne Zebranie na czas jednego roku.

§ 13. Przewodniczący, w porozumieniu z Ks. Dyrektorem, w miarę zachodzącej potrzeby, zwołuje wszelkie posiedzenia: Zarządu, zelatorów, ogólne i Walne Zebrania; ustala ich porządek i przewodniczy im. Załatwia również sprawy nagłe, bez uchwały Zarządu, lecz w porozumieniu z Ks. Dyrektorem i składa na ich temat relacje na najbliższym posiedzeniu.

§ 14. Sekretarz prowadzi księgę członków Stowarzyszenia, protokołuje posiedzenia, przygotowuje konieczne ogłoszenia oraz powiadamia członków o zebraniach i wspólnych nabożeństwach.

§ 15. Ze względu na religijny cel Stowarzyszenia, obowiązki Zarządu ograniczają się do ścisłego współdziałania z Ks. Dyrektorem dla dobra Stowarzyszenia. Należą do nich:

1. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,
2. załatwianie spraw nie zastrzeżonych Statutem Walnemu Zebraniu,
3. ustalanie porządku dziennego Walnych Zebrań,
4. pomoc w organizacji wszelkich uroczystości i nabożeństw Stowarzyszenia,
5. kooptowanie członków Zarządu na wypadek ustąpienia któregoś z dotychczasowych,
6. mianowanie zalatorów i zelatorek.

§ 16. W przypadku gdyby z jakichkolwiek przyczyn Zarząd przestał istnieć przed terminem Walnego Zebrania, wszelkie jego agendy przejmuje Ks. Dyrektor, aż do powołania nowego Zarządu.
Roczne Walne Zebranie zwołuje Zarząd w porozumieniu z Ks. Dyrektorem. Nadzwyczajne Walne Zebranie może zwołać: sam Ks. Dyrektor, sam Zarząd uchwałą jednomyślną lub Zarząd w porozumieniu z Ks. Dyrektorem.
Obecność Ks. Dyrektora na Walnym Zebraniu jest warunkiem ważności jego uchwał.

§ 17. Do Walnego Zebrania należy:
1. przyjmowanie sprawozdań Zarządu,
2. załatwianie wniosków Ks. Dyrektora i Zarządu,
3. zmiana Statutu i regulaminu,
4. przyjmowanie rocznych sprawozdań i udzielanie absolutorium, mianowanie członków honorowych, wybór Zarządu.

§ 18. Uchwały Walnego Zebrania zapadają bezwzględną większością głosów, w obecności przynajmniej połowy członków.

§ 19. Miano zelatora otrzymuje ten, kto zjedna Stowarzyszeniu przynajmniej 15 członków i nie dopuści, by ten komplet się zmniejszył.

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA

§ 20. Członkiem Stowarzyszenia Katolików Świeckich „Eucharystyczna Straż Honorowa” może być każdy katolik, mężczyzna, niewiasta lub dziecko; wszyscy oni tworzą jedną wspólnotę bez względu na płeć.

§ 21. Kandydat do Stowarzyszenia winien zgłosić się u Ks. Dyrektora, u członka Zarządu lub zelatora. Po zatwierdzeniu przyjęcia przez Ks. Dyrektora wpisuje się imię i nazwisko nowego członka do księgi „Eucharystycznej Straży Honorowej”.
Odmowa przyjęcia kandydata nie wymaga uzasadnienia.

§ 22. Każdy członek Stowarzyszenia jest obowiązany do odprawienia przynajmniej raz w miesiącu całej godziny adoracji przed uroczyście wystawionym Najświętszym Sakramentem w kościele „Eucharystycznej Straży Honorowej”. Pożądanym jest, by dzień i godzina adoracji była stałą; przepis ten nie posiada waloru absolutnego.

§ 23. Każdy członek Stowarzyszenia, o ile nie ma ważnych przeszkód, winien spełniać jak najsumienniej przyjęte zobowiązania, odbywać w oznaczonym przez siebie czasie i wybranej formie adorację Przenajświętszego Sakramentu oraz brać udział w miesięcznym nabożeństwie sprawowanym dla Stowarzyszenia.

§ 24. Przynależność do określonej 15-tki, ani też podleganie zelatorowi nie stanowi warunku koniecznego dla członkostwa w Stowarzyszeniu.

§ 25. Przestaje być członkiem Stowarzyszenia i traci wszelkie prawa:
a)    kto dobrowolnie zgłasza swoje wystąpienie i prosi o wykreślenie z listy
członków,
b) kto przestaje bez usprawiedliwienia wykonywać obowiązki członka,
c) kto działa na niekorzyść Stowarzyszenia (zniesławienie, niezgoda itp.).

§ 26. Wszystkie pisma Stowarzyszenia podpisuje Ks. Dyrektor, Przewodniczący i Sekretarz.


KURIA METROPOLITALNA WROCŁAWSKA
L. dz. 73/2003/2004
Powyższy Statut zatwierdzam jako obowiązujący Stowarzyszenie Katolików Świeckich „Eucharystyczna Straż Honorowa” przy kościele klasztornym p. w. Św. Jerzego i Św. Wojciecha w Kłodzku.
Wrocław, 19 marca 2004 r.

Pomyśl chwilę...

"Do tej najsłodszej Matki przylgnij; porodziła Ona Syna, którego niebiosa nie mogły ogarnąć, a Ona zamknęła Go i nosiła w swym maleńkim, świętym, dziewiczym łonie"

 

 

Św.Klara,3 List do Agnieszki,18-19